Poštovani roditelji i učenici, 

sukladno Odluci za prijam učenika u učeničke domove u šk. godini 2021. / 2022. (NN 61/2021), poveznica na dokument: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_06_61_1187.html i točki II. Natječaja za upis učenika prvih razreda srednjih škola u Domu učenika srednjih škola Antun Gustav Matoš od 17. lipnja 2021.g.,

ovim putem Vas obavještavamo da su u ljetnom upisnom roku u Domu učenika srednjih škola Antun Gustav Matoš popunjena sva slobodna mjesta, stoga se jesenski upisni rok neće održati.

 Povjerenstvo za upis školske godine 2021./2022.
DOM UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA
ANTUN GUSTAV MATOŠ
Zagreb, 17. lipnja 2021. godine

Na temelju Odluke o uvjetima za prijam učenika prvih razreda srednjih škola u učeničke domove u školskoj godini 2021./2022. (NN br. 61/2021), link na poveznicu: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_06_61_1187.html

Povjerenstvo za upis šk. godine 2021./2022., objavljuje

NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA PRVIH RAZREDA SREDNJIH ŠKOLA U DOM UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA ANTUN GUSTAV MATOŠ

I. Na temelju ovog natječaja za upis, učenici prvih razreda srednjih škola (u daljnjem tekstu učenici) se prijavljuju i upisuju u Dom učenika srednjih škola Antun Gustav Matoš (u daljnjem tekstu Dom) u školskoj godini 2021./2022. elektroničkim načinom preko mrežne stranice Informacijskog sustava prijava i upisa u učenički dom (u daljnjem tekstu: ISPUUD): domovi.e-upisi.hr, link na poveznicu: Upisi u učeničke domove

II. Učenici će se prijavljivati za prijam i upisivati u Dom u školskoj godini 2021./2022. u ljetnome i jesenskome upisnom roku, koji će održati ako u ljetnom upisnom roku ne budu popunjena sva slobodna mjesta.

III. SLOBODNA MJESTA

U Domu u školskoj godini 2021./2022. za upis učenika prvih razreda srednjih škola u ljetnom upisnom roku slobodna su:

 • 1. 15 mjesta za mladiće
 • 2. 11 mjesta za djevojke.

IV. LJETNI UPISNI ROK:

Opis postupaka

Datum

Početak prijava učenika/kandidata u sustav

5. 7. 2021.

Početak prijave odabranih učeničkih domova

12. 7. 2021.

Rok za dostavu dokumentacije učenika (dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis u učenički dom)

14. 7. 2021.

Unos prigovora na osobne podatke, ocjene i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis u učenički dom

14. 7. 2021.

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete

14. 7. 2021.

Završetak prijava

Početak ispisa prijavnica

15. 7. 2021.

Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici dostavljaju razrednicima ili ih skenirane učitaju u sustav; kandidati iz drugih obrazovnih sustava skenirane prijavnice učitaju u sustav)

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

16. 7. 2021.

Objava konačnih ljestvica poretka

17. 7. 2021.

Upis u Dom

Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u učenički dom osobno ili elektroničkim putem
(potvrda školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika o nepostojanju kontraindikacija za smještaj u učenički dom)

Dostava potpisanog obrasca o upisu u Dom- upisnice.

Popisivanje Ugovora sa Domom.

19.7.2021.

U vremenu od

9-16 sati

 Objava slobodnih upisnih mjesta za jesenski upisni rok

20. 7. 2021.

----


 V. PRAVO UPISA:

 • pravo upisa u Dom imaju: redoviti učenici srednjih škola u Republici Hrvatskoj koji se školuju izvan mjesta stalnoga boravka i koji su hrvatski državljani, Hrvati iz drugih država, djeca državljana iz država članica Europske unije te strani državljani iz zemalja izvan Europske unije (ako imaju reguliran status boravka sukladno zakonu kojim je uređen status stranaca, uz suglasnost osnivača).
 • na nepopunjena mjesta Dom može primiti i studente hrvatskih visokih učilišta s liste prvenstva koju utvrde studentski centri te druge polaznike, ako to ne ometa redoviti odgojni rad i život u Domu.

VI. BROJ BODOVA ZA PRIJAM OSTALIH UČENIKA U UČENIČKI DOM OSTVARUJE SE NA SLJEDEĆI NAČIN:

 • a.) učenik ostvaruje broj bodova u visini prosjeka zaključnih ocjena iz svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja pomnoženog s koeficijentom petnaest (15);
 • b.) učenik čiji je roditelj preminuo (što dokazuje preslikom smrtovnice) ostvaruje dodatnih deset (10) bodova;
 • c.) učenici na temelju članka 126. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji – djeca smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, djeca nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i djeca hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata ako ne udovoljavaju uvjetima za izravan smještaj u učeničke domove i djeca hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koji su u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali najmanje 100 dana u borbenom sektoru, ostvaruju dodatnih deset (10) bodova;
 • d.)  učenici na temelju članka 48.e Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (»Narodne novine«, broj 33/1992, 57/1992, 77/1992, 27/1993, 58/1993, 2/1994, 76/1994, 108/1995, 108/1996, 82/2001, 94/2001, 103/2003, 148/2013 i 98/2019) – djeca osoba poginulih, umrlih ili nestalih pod okolnostima iz članka 6., 7. i 8. ovoga Zakona, djeca civilnih invalida rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz članka 8. ovoga Zakona i djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata I. skupine sa 100% oštećenja organizma, ako im redoviti novčani mjesečni prihodi po članu kućanstva za razdoblje od prethodna tri mjeseca ne prelaze 60% proračunske osnovice u Republici Hrvatskoj, ostvaruju dodatnih deset (10) bodova;
 • e.) učenik čiji je roditelj mirnodopski vojni ili civilni invalid rata koji ima oštećenje organizma veće od 50%, ostvaruje dodatnih pet (5) bodova;
 • f.) učenik s posebnim socijalnim statusom ostvaruje dodatnih 10 bodova po jednoj od osnova:
 • ako živi uz jednoga i/ili oba roditelja s dugotrajnom teškom bolesti što dokazuje liječničkom potvrdom o dugotrajnoj težoj bolesti jednoga i/ili obaju roditelja;
 • ako živi uz jednoga i/ili oba roditelja koji su osobe s invaliditetom upisani/evidentirani u Hrvatskom registru osoba s invaliditetom;
 • ako živi uz nezaposlena oba roditelja, u smislu članka 10. Zakona o tržištu rada (»Narodne novine«, broj 118/2018 i 32/2020), što dokazuje potvrdom o nezaposlenosti obaju roditelja za razdoblje od najmanje prethodna tri mjeseca iz područnoga ureda Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje;
 • ako živi uz samohranoga roditelja (roditelj koji nije u braku i ne živi u izvanbračnoj zajednici, a sam se skrbi o svome djetetu i uzdržava ga) korisnika socijalne skrbi, u smislu članaka 4., 21. i 30. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj 157/2013, 152/2014, 99/2015, 52/2016, 16/2017, 130/2017, 98/2019, 64/2020 i 138/2020), što dokazuje potvrdom o korištenju socijalne pomoći, rješenjem ili drugim upravnim aktom centra za socijalnu skrb ili nadležnoga tijela u jedinici lokalne ili područne (regionalne) jedinice i Grada Zagreba o pravu samohranoga roditelja u statusu socijalne skrbi koje su izdale ovlaštene službe u zdravstvu, socijalnoj skrbi i/ili za zapošljavanje;
 • g.) učenici koji su u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja osvojili jedno od prvih triju mjesta na državnome i/ili međunarodnome natjecanju iz znanja i/ili natjecanju školskih sportskih društava ostvaruju dodatnih šest (6) bodova;
 • h.) učenik koji je u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja imao ocjenu iz vladanja uzorno ostvaruje pet (5) dodatnih bodova;
 • i. ) učenik čiji se brat, odnosno sestra (ili više njih) redovito školuje i stanuje izvan mjesta stalnog prebivališta ostvaruje pet (5) dodatnih bodova po broju braće i sestara.
 • j.) Za ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka učenik je dužan priložiti odgovarajuću dokumentaciju nadležnih tijela ili dati privolu da se navedeni podaci mogu provjeriti u dostupnim bazama podataka nadležnih državnih tijela.
 • k.) Vrednuju se državna natjecanja iz znanja iz Kataloga natjecanja i smotri učenika i učenica osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske, koja se provode u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, a koja je odobrilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja te međunarodna natjecanja koja verificira Agencija za odgoj i obrazovanje, i to u posljednja četiri razreda osnovne škole.
 • l.) Vrednuju se natjecanja školskih sportskih društava u posljednja četiri razreda osnovne škole koja su ustrojena prema Propisniku Državnog prvenstva školskih sportskih društava Republike Hrvatske pod nadzorom natjecateljskog povjerenstva Hrvatskoga školskoga sportskog saveza.
 • m.) Ako je učenik sudjelovao na nekoliko natjecanja ili na natjecanjima iz više područja, vrsta i razina, boduje mu se najpovoljniji rezultat.
 • n.) Ako je više učenika ostvarilo jednak broj bodova i nalaze se na posljednjemu mjestu konačne ljestvice poretka u učeničkom domu, svi ostvaruju pravo upisa u Dom.
 • o.) Učenik/ica ostvaruje dodatne bodove na temelju Odluke Gradskog ureda za obrazovanje i suglasnosti MZO-a:učenik/ica čiji brat, odnosno sestra već koristi pravo na smještaj u Domu ostvaruje petnaest (15) dodatnih bodova.
 • p.) Učenik/ica ostvaruje dodatne bodove na temelju Odluke Gradskog ureda za obrazovanje i suglasnosti MZO-a:učenik/ica koji je upisan/a u srednju školu u neposrednoj blizini Doma (do 2 km) ostvaruje deset (10) dodatnih bodova.

VII. Pravo izravnoga prijma u Dom ostvaruju:

 • 1. učenici kojima su oba roditelja preminula;
 • 2. učenici koji su upisali program obrazovanja u školi koja u sastavu ima učenički dom;
 • 3. učenici na temelju članka 126. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine«, broj 121/2017 i 98/2019) – djeca smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, djeca nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i djeca hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata, ako im redoviti novčani mjesečni prihodi po članu kućanstva za razdoblje od prethodna tri mjeseca ne prelaze 60% proračunske osnovice u Republici Hrvatskoj.
 • 4. Za ostvarivanje prava iz stavka 1. ovoga članka učenik je dužan priložiti odgovarajuću dokumentaciju nadležnih tijela ili dati privolu da se navedeni podaci mogu provjeriti u dostupnim bazama podataka nadležnih državnih tijela.

VIII. PRAVO PRIGOVORA

 • 1. Učenici i ostali kandidati mogu podnositi usmene i pisane prigovore tijekom provedbe postupka prijava i upisa učenika u učenički dom.
 • 2. Redoviti učenik osnovne škole u Republici Hrvatskoj može usmeno ili u elektroničkom obliku prigovoriti svom razredniku zbog netočno navedenih zaključnih ocjena iz nastavnih predmeta, osobnih podataka ili podataka na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis i zatražiti njihov ispravak.
 • 3. U slučaju da nisu ispravljeni netočno uneseni podaci, učenici i ostali kandidati mogu podnijeti pisani prigovor CARNET-ovoj službi za podršku obrazovnom sustavu na obrascu za prigovor koji je dostupan na mrežnoj stranici ISPUUD-a.
 • 4. Rokovi za podnošenje prigovora iz ove točke utvrđeni su u članku 4. ove odluke.

IX.

 • Postupci potvrđivanja (zaključavanja) lista prioriteta, potpisivanja i pohranjivanja prijavnica s konačnom listom prioriteta učenika opisani su na mrežnoj stranici domovi.e-upisi.hr.
 • Na temelju javne objave konačnih ljestvica poretka učenika u ISPUUD-u, učenik ostvaruje pravo upisa u učenički dom u školskoj godini 2021./2022.
 • Učenik svoj upis potvrđuje vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na obrascu (upisnici) dostupnom na mrežnoj stranici domovi.e-upisi.hr, koji je dužan dostaviti osobno ili elektroničkim putem učeničkom domu u rokovima utvrđenim u točkama ove Odluke.
 • Nakon što učenik potvrdi svoj upis vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na obrascu (upisnici) te dostavi upisnicu i liječničku potvrdu o nepostojanju kontraindikacija za smještaj u učeničkom domu, učenik je upisan u učenički dom u školskoj godini 2021./2022.

Povjerenstvo za upis školske godine 2021./2022.
OBAVIJEST

O UPISIMA UČENIKA PRVIH RAZREDA SREDNJIH ŠKOLA U DOM UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA ANTUN GUSTAV MATOŠ U ŠK.GODINI 2021./2022.

I

ODRŽAVANJU DANA OTVORENIH VRATA DOMA

 

Poštovani učenici i roditelji,


Obavještavamo Vas da će se prijave za upis učenika u učeničke domove u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2021./2022. po prvi put podnositi i provoditi elektroničkim putem (online) preko mrežne stranice Informacijskog sustava prijava i upisa u učenički dom:  https://domovi.e-upisi.hr, sukladno Odluci za prijam učenika u učeničke domove u šk. godini 2021. / 2022. (NN 61/2021), poveznica na dokument:  Odluka o uvjetima za prijam učenika prvih razreda srednjih škola u učeničke domove u školskoj godini 2021./2022.

Sve obavijesti o načinu i rasporedu prijava, potrebnoj dokumentaciji  pratite na našoj web stranici gdje ćete biti pravovremeno informirani.

Od 5.- 9. srpnja 2021. godine održavamo Dane otvorenih vrata Doma, u vremenu od 9- 15 sati.

Molimo sve roditelje i učenike, zainteresirane za posjet Domu, da se prethodno najave na telefon: 01/4854- 092 ili na mail adresu: matos@dom-ucenika-agmatos-zg.skole.hr.


Kontakt i gdje smo

Kako doći do nas?

Karta

Život u domu

Kako izgleda život u domu?

Pogledajte

Novosti

Aktualno u domu

Pogledajte